URL:
Email: marketing@kmet.co.ke
Phone: +254701839115
Address: Post Office Box 6805-40103, Kisumu, Kenya